SZKOLENIA 

Któż nie chciałby pory­wać tłu­mów? Któż nie chciałby prze­ka­zy­wać swo­ich idei tak, by podą­żali za nim inni? I nie cho­dzi tu tylko o dyk­cję, dobór słów czy mowę ciała. Gra toczy się o to, jak poko­nać strach, poka­zać cha­ry­zmę, jak stać się praw­dzi­wym przy­wódcą. Rozu­miem, co czuje czło­wiek posta­wiony przed kamerą, bo sama setki razy przed nią sta­wa­łam. Rozu­miem, co sta­nowi naj­więk­sze nasze ogra­ni­cze­nie, bo sama musia­łam pozby­wać się ich raz za razem. Zro­zu­mie­nie, że sami jeste­śmy dla sie­bie naj­więk­szym wro­giem jest punk­tem wyj­ścia, począt­kiem roz­woju. Razem możemy otwo­rzyć drzwi do suk­cesu.

Obecnie wraz z agencją STAO, prowadzę cykl spotkań / szkoleń dla Panów poszukujących odpowiedzi na pytania związane z etykietą biznesu w kontekście stylu, etykiety oraz dobrego smaku. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uczestnictwem lub organizacją podobnego wydarzenia w Waszym mieście / firmie, zapraszam do kontaktu.

© 2018 by TOMASZ KRUPA PHOTOGRAPHER