PROWADZENIE WYDARZEŃ 

Występy arty­stów, prze­mó­wie­nia pre­ze­sów, uho­no­ro­wa­nie lau­re­atów – to są punkty pro­gramu, na które powinno być skie­ro­wane świa­tło i uwaga. Nie­mniej jed­nak kon­fe­ran­sjer – choć z boku – musi wyka­zać się reflek­sem, uwagą i przy­tom­no­ścią umy­słu, zwłasz­cza, że sce­na­riusz czę­sto zmie­nia się w trak­cie pro­wa­dze­nia uro­czy­sto­ści.

© 2018 by TOMASZ KRUPA PHOTOGRAPHER