Anna

Popek.

O Mnie!

Od ponad dwu­dzie­stu lat pracuję jako dziennikarka. 

Ukoń­czy­łam Filo­lo­gię Pol­ską na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim w Kato­wi­cach i pody­plo­mowe stu­dia dzien­ni­kar­skie na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Od kil­ku­na­stu lat pra­cuję w Tele­wi­zji Pol­skiej, współpra­cuję też z prasą i radiem.

Inte­re­suję się lite­ra­turą, kul­turą, sztuką. Bar­dzo lubię histo­rię, zwłasz­cza jej dwa fascy­nu­jące mnie okresy – śre­dnio­wie­cze i dwu­dzie­sto­le­cie mię­dzy­wo­jenne. Cie­ka­wią mnie też oby­czaje, savoir-vivre, psy­cho­lo­gia i moda. Wypo­czy­wam tam, gdzie jest woda, zie­leń i prze­strzeń.

Pracę w Tele­wi­zji Pol­skiej roz­po­czę­łam będąc jesz­cze na stu­diach. Prze­szłam przez różne szcze­ble zawo­dowe – robi­łam doku­men­ta­cję, byłam repor­terką, potem pre­zen­terką w TVP Kato­wice, TVP Wro­cław, w Pano­ra­mie i w TVP1. Przez długi czas pra­co­wa­łam w Pyta­niu na Śnia­da­nie. Obecnie prowadzę poranne pasmo "Wstaje dzień" w TVP INFO.

 
 
 

MANAGEMENT 

  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • Blogger Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna
TEL: 606 280 560
 

© 2018 by TOMASZ KRUPA PHOTOGRAPHER